Overslaan naar content

Privacyverklaring

Bij Corendon hechten we veel waarde aan jouw privacy en vertrouwen in ons bedrijf. Daarom verwerken we je persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk. Het doel van deze privacyverklaring is om je meer te vertellen over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je solliciteert naar een baan bij Corendon. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de relevante privacyregelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Dit betekent onder andere dat wij: 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 

 • niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig voor deze doeleinden; 

 • in gevallen waarin toestemming is vereist, jou om deze toestemming vragen; 

 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen; 

 • de rechten die je hebt ten aanzien van je eigen persoonsgegevens respecteren.   

Verwerkingsverantwoordelijken binnen Corendon  Als we het in deze privacyverklaring hebben over ‘Corendon’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’, bedoelen we daarmee de Corendon entiteit waar je bij solliciteert en als je wordt aangenomen een arbeidsovereenkomst mee aan gaat. 

 • Indien je solliciteert voor een functie bij Corendon, By June, of GoFun, dan is Corendon International Travel B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, onderdeel van de Corendon Holiday Group, en gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171 PL te Badhoevedorp. 

 • Indien je solliciteert voor een functie bij Stip, dan is Stip Reizen B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, onderdeel van de Corendon Holiday Group, en gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171 PL te Badhoevedorp. 

 • Indien je solliciteert voor een functie bij Corendon Dutch Airlines, dan is Corendon Dutch Arlines B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, onderdeel van de Corendon Holiday Group, en gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171 PL te Badhoevedorp. 

 • Indien je solliciteert voor de functie Customer Service Agent - Curaçao, dan is Corendon Hotels & Resorts B.V. de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd aan de Schipholweg 335, 1171 PL te Badhoevedorp. 

 • Indien je solliciteert voor de functie Customer Service Agent – Antalya/Alanya, dan is Corendon Touristic de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd aan de Güzeloluk, 1879. Sk. 146, 07200 Muratpaşa in Antalya.  

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, of over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, neem dan contact op met de relevante organisatie.  

De scope van deze verklaring  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van individuen die solliciteren naar een positie bij Corendon via de website werkenbijcorendon.nl of via andere kanalen. Als je bij Corendon in dienst treedt, dan is vanaf dat moment de Privacyverklaring voor medewerkers van toepassing van de entiteit waarbij je in dienst treedt.  

Wat betekent verwerking van persoonsgegevens?   De term 'verwerking' (verwerking van persoonsgegevens) wordt vaak genoemd in deze privacyverklaring. Hiermee worden alle handelingen bedoeld die we kunnen uitvoeren met betrekking tot jouw persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, opvragen, delen, analyseren en verwijderen. Het omvat verwerkingen van persoonsgegevens met behulp van computers evenals verwerking van persoonsgegevens door middel van fysieke documenten. 

Hoe verzamelen we je gegevens?   Je verstrekt het grootste deel van de persoonsgegevens zelf aan Corendon wanneer je jouw gegevens, CV en/of sollicitatiebrief indient via de website werkenbijcorendon.nl, maar Corendon kan ook aanvullende gegevens over je ontvangen via bijvoorbeeld een extern wervingsbureau of je openbare LinkedIn-profiel.  

Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?  Corendon zal de persoonsgegevens uit bijlage 1 alleen verwerken voor de volgende doeleinden:  

Werving- en selectie  Corendon verwerkt jouw persoonsgegevens om te bepalen of je de juiste kandidaat bent voor de functie waarvoor je solliciteert en om contact met je op te nemen. Dit kan zijn om je uit te nodigen voor een gesprek op kantoor of om je bijvoorbeeld een brief te sturen. 

Voor sommige vacatures vragen we sollicitanten om een online assessment te doen. Dit is een Persoonlijke Profiel Analyse (DISC) van Thomas International. Deze analyse voorspelt jouw kwaliteiten, drijfveren & potentie.  

We verwerken je gegevens om een potentieel arbeidsovereenkomst of ander overeenkomst met je af te sluiten, en vervolgens om de overeenkomst uit te voeren.  

Employment screening, integriteitsmonitoring en medische keuring van de werknemers  Het is erg belangrijk dat iedereen die in de reissector werkt betrouwbaar en eerlijk is. Wij kunnen voorafgaand aan de indiensttreding voor bepaalde functies een screening uitvoeren. Dit wordt een pre-employment screening genoemd en het doel is om te beoordelen of je eerlijk en betrouwbaar bent. Je kunt in dat geval alleen bij ons werken als uw screeningresultaat positief is.  

Door middel van de screening controleren we onder andere jouw identiteit en verifiëren we de informatie op jouw CV. We kunnen ook de door jouw verstrekte referentie(s) bellen. 

Daarnaast moet er voor bepaalde functies een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overlegd worden. De VOG-screening wordt uitgevoerd door Justis.   

Ook moet voor bepaalde functies een Verklaren van Geen Bezwaar (VGB) overlegd worden. De VGB-screening wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).  

Voor Cockpit crew is er een screening door middel van een Psychologische Test. Deze screening wordt uitgevoerd door People on Board.  

De medische keuringen en de MAD-testen vinden plaats met behulp van Avation Medical Center. 

We verwerken je gegevens voor deze doeleinden omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn en/of op basis van ons gerechtvaardigd belang.  

Talentenbank   Corendon biedt je de mogelijkheid om jouw gegevens te bewaren in onze talentenpool voor mogelijke toekomstige functies. Corendon gebruikt deze informatie om je per e-mail op de hoogte te stellen van vacatures die overeenkomen met jouw profiel en die mogelijk interessant zijn. 

De persoonsgegevens die door Corendon worden verwerkt voor dit doel komen rechtstreeks van jou via het (online) sollicitatieproces en doen wij op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken.   

Analyse en rapportage  We gebruiken gegevens uit sollicitaties voor managementrapporten en analyses. We monitoren bijvoorbeeld het percentage sollicitanten dat doorgaat naar de volgende ronde of wordt geaccepteerd. We doen dit om inzicht te krijgen in het proces, daarover te kunnen rapporteren en eventueel het proces te kunnen verbeteren. Deze rapporten worden niet op individueel niveau gemaakt, dus de resultaten van een analyse kunnen niet worden herleid naar jou als persoon.  

We verwerken gegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

Het gerechtvaardigd belang van Corendon  Indien Corendon het gerechtvaardigd belang gebruikt als juridische grondslag om persoonsgegevens te verwerken, balanceren we zorgvuldig alle belangen Corendon, sollicitanten en eventuele derden. Deze analyse omvat de verwachtingen van de sollicitanten, in hoeverre de voorgestelde verwerking als (te) indringend wordt beschouwd en of er andere manieren zijn om het doel te bereiken, in hoeverre we een opt-out kunnen aanbieden voordat Corendon begint met het verwerken van persoonsgegevens. 

De beveiliging van je persoonsgegevens  We doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen en te beveiligen. Corendon heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.  

We gebruiken verschillende maatregelen, waaronder training van personeel en beveiligde servers. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers indien zij dit nodig hebben voor hun functie. Medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht.  

Het delen van je persoonsgegevens  Alleen personen die betrokken zijn bij het sollicitatieproces voor de vacature waarvoor je solliciteert hebben toegang tot jouw gegevens, zoals jouw potentiële nieuwe manager, recruiter, medewerkers van HR en eventuele derden die ons helpen om nieuwe collega’s te vinden.  

Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens delen met de leveranciers van onze HR-systemen en processen, zoals Recruitee. Met deze derden maken wij afspraken over de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. We delen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren. 

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of autoriteiten voor zover dit noodzakelijk is ter nakoming van wettelijke verplichting of een bevoegd gegeven bevel van een autoriteit. 

De verwerking van je gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)  Als je solliciteert naar functie in het buitenland, kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens delen met de lokale medewerkers, zoals de manager. Deze medewerkers kunnen zich bevinden in landen buiten de EER, zoals Turkije of Curaçao. Het komt ook voor dat we je gegevens delen met (sub)leveranciers die gevestigd zijn buiten de EER.  

We treffen in dat geval passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken. Deze beschermende maatregelen omvatten onder meer contractbepalingen en geschikte beveiligingsmaatregelen. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?  De persoonsgegevens worden door Corendon bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te mogen bewaren, worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Corendon, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

Jouw rechten   Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Hieronder lichten we je de verschillende rechten uit. 

 • Recht op inzage: Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt. 

 • Recht op correctie of verwijdering: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze gegevens onjuist zijn. Je kunt ook een verzoek doen om je gegevens te verwijderen. Wij kunnen hier alleen aan voldoen als we niet verplicht zijn om je gegevens te bewaren of de gegevens nog nodig hebben voor de lopende sollicitatie. 

 • Recht van verzet en beperking: Je hebt een beperkt aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van je gegevens. Ook als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens of je toestemming intrekken. Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je kosteloos bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

Mocht je een van deze rechten willen uitoefenen, dan kun je een verzoek indienen via het e-mailadres privacy@corendon.nl

Heb je een vraag of een klacht?  We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je vraag of klacht te richten aan de Afdeling Juridische Zaken en/of Functionaris Gegevensbescherming.    Postadres:  Postbus 349  1170 AH Badhoevedorp  E-mailadres: privacy@corendon.nl 

Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar we waarderen het als je eerst contact met ons opneemt om te zoeken naar een passende oplossing.  

 

Voordat we je vraag, verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo'n verzoek of klacht in te dienen. 

Wijzigingen van deze verklaring  Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring. 

Laatst bijgewerkt: 13 mei 2024 

 

 

    Bijlage 1 

Soorten persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt voor jouw sollicitatie: 

 • Contactgegevens, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.  

 • Geboortedatum en geslacht. 

 • Informatie over je opleiding, ervaring, kwalificaties en referenties (jouw CV). 

 • Andere persoonlijke gegevens verstrekt in jouw cv, motivatiebief en/of sollicitatieformulier zoals een foto of persoonlijke omstandigheden. 

 • Kopie van je identiteitsbewijs indien je wordt aangenomen. 

 • Diploma's indien je wordt aangenomen. 

 • Formulier persoonsgegevens (nationaliteit, BSN, geboorteplaats, IBAN-nummer, partnergegevens, noodnummer) indien je wordt aangenomen.